Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 20

telijken ontsmettingsdienst, dien Onze Minister als noodzakelijk heeft aangewezen ;

2°. aan de gemeenten van de uitgaven over elk dienstjaar bij ziekten, bij algemeenen maatregel van bestuur te noemen, voor de reiniging, de ontsmetting en de vernietiging, waaronder mede begrepen wordt de schadeloosstelling, voor zoover die uitgaven niet door belanghebbenden kunnen worden gedragen;

3°. van eene tegemoetkoming aan hen, die tengevolge van de toepassing van artikel 5, eerste lid, inkomsten derven, die voor hun levensonderhoud noodzakelijk zijn, indien een gemeentebestuur zoodanige tegemoetkoming toekent en vooraf de goedkeuring van Onzen Minister daarvoor heeft verkregen.

2. Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van bestuur nader te bepalen, welke uitgaven geacht worden te behooren tot die, bedoeld in het eerste lid ondier 2°.

3. In bijzondere gevallen, waarin een gemeente ter wering van uitbreiding eener besmettelijke ziekte krachtens deze wet andere maatregelen, dan in het eerste lid bedoeld, heeft moeten nemen, kan, voor zoover de kosten van die maatregelen niet door belanghebbenden kunnen worden vergoed, aan die gemeente een bijdrage uit ’s Rijks kas worden verleend, indien die kosten moeten worden geacht de draagkracht van de gemeente te boven te gaan. Wij stellen bij algemeenen maatregel van bestuur voorwaarden voor de toekenning van zoodanige bijdrage vast.

4. Voor de instandhouding van een gemeentelijken ontsmettingsdienst, dien

Sluiten