Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 23

bijdrage uit ’s Rijks kas worden verleend. Wij stellen bij algemeenen maatregel van bestuur voorwaarden voor de toekenning van zoodanige bijdrage.

Dit artikel is aldus opnieuw vastgesteld bij de wet van 29 November 1935. S. 685 (tot verlaging van de openbare uitgaven). Zie de aanteekening bij art. 20.

— Zie het op blz. 73 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 1 October 1929, S. 448.

Art. 23. 1. Indien een besmettelijke ziekte voorkomt of indien gegrond vermoeden bestaat, dat zij voorkomt, zijn de hoofdinspecteur en iedere inspecteur benevens de door den burgemeester na advies van den inspecteur aangewezen geneeskundigen binnen hun ambtsgebied bevoegd in woningen binnen te treden en de erven van woningen te betreden. De door den burgemeester na advies van den inspecteur aangewezen geneeskundigen zijn in de gestelde gevallen mede bevoegd in alle scholen en andere tot het geven van onderwijs bestemde lokalen, kinderbewaarplaatsen, gestichten van liefdadigheid, weeshuizen, herbergen, logementen, slaapsteden, vaartuigen en voertuigen, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, winkels, gevangenissen, ziekeninrichtingen, badhuizen en eethuizen binnen te treden en de erven daarvan te betreden.

2. Wanneer in een der in het eerste lid van dit artikel omschreven gevallen in een woning of een vaartuig of voertuig moet worden binnengetreden tegen den wil van den bewoner, kan van de in dat lid omschreven bevoegdheid slechts worden gebruik gemaakt op vertoon van een

Sluiten