Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 26

om bepalingen vast te stellen ter voorkoming of wering van besmettelijke ziekten.

De provinciale besturen hebben zich daarmede niet onledig gehouden. De gemeentebesturen deden ’t hier en daar wel. Het ligt in den opzet van dit ontwerp en van het ontwerp betreffende de gezondheidsdiensten, dat zij dat meer zullen gaan doen, zoowel om door plaatselijke toestanden gevorderde aanvullingen bij de wettelijke voorschriften te geven met betrekking tot de ziekten, waartegen het wettelijk apparaat is gericht, als met betrekking tot ziekten als malaria, mazelen, die een centraal ingrijpen niet noodig maken, maar die wel plaatselijk een zoodanig karakter kunnen verkrijgen, dat maatregelen noodig zijn. Nu te verwachten is, dat de plaatselijke besturen tot meer activiteit geprikkeld zullen worden is toezicht van Gedeputeerde Staten wenschelijk. (M. v. T.)

— Bij de mondelinge behandeling merkte de Minister n. a. v. het gesprokene door een der leden der 2e Kamer op, dat z. i. bij de formuleering van art. 25 onverkort blijft het recht van Gedeputeerde Staten om proprio motu een verordening aan de Kroon ter vernietiging voor te dragen, wanneer zij tegen die verordening bezwaar hebben.

— Zie voor de bevoegdheid van de gemeentebesturen ten opzichte van tuberculose en geslachtsziekten de desbetreffende aanteekening bij artikel 1.

Art. 26. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden wordt gestraft hij die zich onttrekt aan bij of krachtens deze wet te zijnen aanzien voorgeschreven maatregelen, of voorwerpen, goederen of waren onttrekt aan krachtens deze wet voorgeschreven maatregelen, alsmede hij, aan wiens schuld te wijten is, dat gevaar van overbrenging eener besmettelijke ziekte op anderen ontstaat.

Art. 27. De geneeskundige, die een geval van een besmettelijke ziekte heeft

Sluiten