Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 31

3. Voor zooveel in het belang der gezondheid of ter wering van besmetting noodig is, doet de burgemeester de in beslag genomen voorwerpen na advies van een geneeskundige vernietigen of onschadelijk maken.

4. Vernietiging geschiedt niet dan na waardeering overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, eerste lid of de voorschriften, die Wij gegeven hebben krachtens artikel 15, tweede lid.

5. De geldsom, vertegenwoordigende de waarde van hetgeen vernietigd is, wordt, in geval van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, of indien de verbeurdverklaring niet is uitgesproken, aan den eigenaar van de vernietigde voorwerpen ten laste van ’s Rijks schatkist uitgekeerd.

6. Wanneer de in beslag genomen voorwerpen niet zijn vernietigd, worden zij, in geval van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, of - wanneer de rechter termen tot verbeurdverklaring niet heeft gevonden, aan den eigenaar teruggegeven in den toestand waarin zij zich bevinden. Zijn die goederen besmet, dan worden zij, zoo mogelijk, ontsmet en na ontsmetting teruggegeven aan den rechthebbende, nadat deze, tenzij hij on- of minvermogend is, de kosten van ontsmetting heeft vergoed. Kunnen de goederen niet ontsmet worden, dan vinden het derde en vierde lid van dit artikel overeenkomstige toepassing.

7. De bewaarde onschadelijke of onschadelijk gemaakte voorwerpen, die verbeurd verklaard zijn, worden ten bate van ’s Rijks schatkist in het openbaar verkocht.

Sluiten