Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 34

De artikelen 31 en 32 zijn ontleend aan de artt. 4 en 5 van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80). Vooral ten aanzien van ingevoerde goederen is inbeslagneming en zoonoodig vernietiging het aangewezen middel.

(M. v. T.)

—Aangezien vernietiging ook voor de toepassing van dit artikel zeer zelden zal voorkomen en zij vrij wel uitsluitend eenvoudige artikelen van dagelijksch gebruik zal treffen, is in het vierde lid de meer eenvoudige regeling van artikel 16 van toepassing verklaard. (M. v. A.)

Art. 32. Het in beslag genomen vaartuig of voertuig met zijn inventaris kan tegen zekerheidstelling worden ontslagen volgens regelen, die bij algemeenen maatregel van bestuur worden gesteld.

Zie het op blz. 73 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 1 October 1929 S. 448.

Zie de aanteekening bij het voorgaande

artikel.

Art. 33. Op feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, zijn niet van toepassing de strafbepalingen, voorkomende in de wetten betreffende de invoerrechten en accijnzen.

Dit artikel is ontleend aan de Veewet (art. 96).

Art. 34. 1. Met het opsporen van de overtredingen van deze wet en de krachtens deze wet gegeven voorschriften zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen en de in artikel 17 der Gezondheidswet (Staatsblad 1919, n°. 784) genoemde ambtenaren, belast de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, alle ambtenaren en beambten van de Rijksen gemeentepolitie, en zoodanige andere personen, als bij de bedoelde voorschriften daartoe mochten worden aangewezen _

Sluiten