Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 35

Art. 17a. Onder inenting tegen de variola major (pokken) geschied na een bij algemeenen maatregel van bestuur te bepalen tijdstip, wordt verstaan de inenting, welke is verricht met inachtneming van de voorschriften, daaromtrent bij dien algemeenen maatregel van bestuur gegeven.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 30 December 1929, S. 589.

— De hier bedoelde algemeene maatregel van bestuur is vastgesteld bij besluit van 17 Januari 1930, S. 16, op blz. 101 onder de bijlagen dezer wet opgenomen.

Art. 18. In elke gemeente wordt door de zorg van het gemeentebestuur minstens eenmaal in elke drie maanden gelegenheid gegeven tot kostelooze inenting en herinenting met inachtneming van de voorschriften, omtrent de inenting tegen de variola major (pokken) door Ons ingevolge artikel 17a gegeven. Onze Minister, belast met de uitvoering van deze wet, kan, indien één of meer gevallen van variola major (pokken) zich voordoen, of indien in eenig deel des lands gevaar voor overbrenging van variola major (pokken) bestaat, bepalen, dat in door hem aan te wijzen gemeenten gedurende een door hem vast te stellen tijd die gelegenheid dagelijks moet worden gegeven, aan welk voorschrift door de zorg van het gemeentebestuur onverwijld wordt voldaan. Tijd en plaats voor de inenting wordt bij openbare aankondiging ter algemeene kennis gebragt.

Tot het verleenen van subsidien ter tegemoetkoming in de kosten van inrigtingen, welke bevordering dier kunstbewerking, met inachtneming van de voorschriften, omtrent de inenting tegen de pokken door Ons ingevolge artikel 17a gegeven, ten doel hebben, wordt jaarlijks eene som op de Staatsbegrooting uitgetrokken.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 30 December 1929, S. 589.

Art. 30. Met eene boete van f 0.50 tot f 25 of met hechtenis van een tot drie dagen wordt gestraft:

1°. (Vervallen.)

2°. overtreding van de artikelen 11, 1ste

Sluiten