Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 35

en 2de lid, 14, 15, 16, 17, behoudens het bepaalde in artikel 176,1ste lid, en van artikel 17c.

Wegens het in de school zenden van kinderen in strijd met het bepaalde in de artikelen 14, 17, — behoudens het bepaalde in artikel 176, lste lid, — en in artikel 17c, zijn de ouders of voogden dier kinderen strafbaar.

Wegens overtreding van artikel 17, behoudens het bepaalde in artikel 176, lste lid, en van artikel 17c, zijn verder strafbaar de hoofden of de bestuurders der scholen, die de onderwijzers of onderwijzeressen hebben toegelaten, en de onderwijzers en onderwijzeressen zelven, die onderwijs op de school hebben gegeven;

3°. overtreding van artt. 8 en 9, 4e lid, indien de overtreder met den aard van de ziekte bekend was.

Tijdelijke bepalingen.1

1. Het bepaalde in het eerste lid van artikel 17 van deze wet wordt buiten werking gesteld tot 1 Januari 1930.2 * * * * *

2. Zoolang het bepaalde in het eerste lid van art. 17 buiten werking blijft, is, zoodra één of meer gevallen van variola major (pokken) of variola minor (alastrim) zijn waargenomen, Onze Minister, die met de uitvoering van deze wet is belast, bevoegd:

1°. te verbieden, dat in een gemeenté, een deel van een gemeente of een groep van gemeenten, leerlingen, onderwijzers, onderwijzeressen, leeraren, leeraressen of andere personen tot de scholen worden toegelaten, tenzij is of wordt overgelegd een verklaring, als bedoeld in het eerste lid van artikel 17 ;

2°. te gelasten, dat scholen gesloten worden ;

een en ander boven en behalve hetgeen is bepaald in de wettelijke voorzieningen tegen besmettelijke ziekten8.

1 Vastgesteld bij de wet van 11 Februari 1928, S. 29.

2 Bij de wetten van 29 December 1928,

S. 523, 30 December 1929, S. 589, 31 December

1930, S. 518, 29 December 1932, S. 659 en 29

December 1934, S. 725, is de geldigheidsduur van de Tijdelijke Bepalingen achtereenvolgens verlengd tot 1 Januari 1930, 1 Januari 1931,

1 Januari 1933, 1 Januari 1935 en 1 Januari

1937. Zie de noot op blz. 14.

8 Deze bepaling is aldus gewijzigd bij de wet van 30 December 1929, S. 589.

Sluiten