Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36

2. Zoodanige verklaring blijft gedurende drie jaren na de afgifte van kracht.

3. Indien het verzoek voldoet aan de in het eerste lid gestelde voorschriften en de daarbij overgelegde verklaring nog van kracht is, geeft de burgemeester onverwijld een bewijs van bezwaar af, dat geldt zoolang deze verklaring van kracht is.

Bit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 30 December 1929, S. 589.

Art. 17e. 1. Indien het verzoek, be¬

doeld in artikel 17c, gegrond is op gewetensbezwaar, moet het inhouden de verklaring, dat de verzoeker op grond zijner godsdienstige overtuiging de inenting tegen de variola major (pokken) niet geoorloofd acht.

2. De burgemeester roept, indien het verzoek niet buiten behandeling moet worden gelaten, den verzoeker op om op een bepaalden dag, niet later dan dertig dagen nadat hem het verzoek heeft bereikt, voor hem te verschijnen, ten einde de waarheid zijner in het eerste lid van dit artikel bedoelde verklaring onder eede te bevestigen.

3. Ingeval de opgeroepene wettig verhinderd is, om op den bepaalden dag te verschijnen, wordt door den burgemeester een nadere dag bepaald.

4. Van de al of niet verschijning en van het al of niet afleggen van den eed wordt door den burgemeester proces-verbaal opgemaakt.

5. Indien’de eed is afgelegd, geeft de burgemeester onverwijld een bewijs van bezwaar af.

S. en J. N°. 26, 3e dr. 3

Sluiten