Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten aanzien van de ziekten van groep B. geeft art. 4 van de wet den burgemeester de bevoegdheid maatregelen te treffen. Een der in dat artikel bedoelde geneeskundigen of inspecteur adviseeren den burgemeester; de inspecteur heeft beroep op den Minister (zie lid 3 van het artikel) indien de burgemeester niet binnen 24 uren aan zijn advies gevolg heeft gegeven.

Art. 5 van de wet legt in de handen van den burgemeester na advies van den inspecteur, de beslissing over het toepassen van maatregelen van afzondering, waarneming, toezicht en onderzoek, op een persoon, die naar het oordeel van den inspecteur gevaar oplevert voor overbrenging van of verdacht moet worden te lijden aan een besmettelijke ziekte van groep A, of, in het geval, omschreven in het eerste lid, van groep B. Ook bij de toepassing van dit artikel heeft de inspecteur beroep op den Minister.

Ook met betrekking tot het houden van kermissen, markten, en openbare vergaderingen of vermakelijkheden in de gemeente (art. 7) en tot kinderbewaarplaatsen en scholen (artt. 9 en 10) geeft de wet aan den burgemeester de beslissing. Hetzelfde geldt ontsmetting, reiniging en vernietiging, waarop de artikelen 14 en 15 betrekking hebben.

De wetgever heeft met al deze bepalingen tot doel gehad, dat zij die gevaar voor besmetting opleveren of kunnen opleveren zoo spoedig mogelijk zullen worden geïsoleerd, opdat verspreiding voorkomen en de oorzaak van de besmetting opgeheven worde. In ieder voorkomend geval zal de burgemeester voorlichting ontvangen van een geneeskundige ter plaatse of van den inspecteur — zooals dat in de wet is beschreven; voor de te nemen beslissing is de burgemeester verantwoordelijk. Hoever in een voorkomend geval met het toepassen van maatregelen moet worden gegaan, is in het algemeen niet te zeggen, de wetgever heeft, behoudens enkele bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen voorschriften, dit nadrukkelijk willen overlaten aan het beleid van den burgemeester, en in geval van beroep aan den Minister.

Ik vestig Uw bijzondere aandacht op artikel 18 van de wet. Zal het doel van de wet, snelle

Sluiten