Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meningitis cerebrospinalis epidemioa;

poliomyelitis anterior acuta;

encephalitis lethargica;

lyssa;

lepra;

ziekte van Weil.

3. De kennisgevingen bedoeld in art. 2 van de wet worden ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model.1

4. 1. Het kenmerk bedoeld in art. 3, vierde lid, van de wet, wordt aan woningen, winkels of andere perceelen op zoodanige plaats of plaatsen bevestigd, dat het van den openbaren weg af duidelijk zichtbaar is. Bij vaartuigen wordt het, geplakt op een houten bord, gehecht:

a. bij vaartuigen met hooge verschansing: aan den valreep van stuur- en bakboordzijde;

b. bij vaartuigen met lage verschansing: aan de buitenzijde van het want, een meter boven boord, aan stuur- en bakboordzijde;

c. bij elke andere soort van vaartuigen en bij vlotten: aan een paal of staak ter hoogte van twee meter boven het vaartuig of vlot.

2. De plaats waar het op oorlogsschepen wordt bevestigd wordt bepaald in overleg met den commandeerenden officier.

5. 1. De afzondering, bedoeld in artikel 5, le lid, van de wet vindt plaats door opneming van den persoon, die daaraan wordt onderworpen, in eene inrichting voor afzondering, als bedoeld in artikel 18 van de wet of bij gebrek aan plaats in zoodanige inrichting in eene door den burgemeester op advies van den inspecteur aan te wijzen gelegenheid. De burgemeester kan op advies van den inspecteur toestaan, dat de afzondering, onder zoo noodig te stellen voor waarden, plaats vindt in de Woning van den af te zonderen persoon.

2. De burgemeester doet van zijne beschikking aan den af te zonderen persoon een afschrift uitreiken.

6. 1. Een persoon, die ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de wet aan waarneming wordt onderworpen, wordt afgezon-

1 Dit model, opgenomen op blz. 94 en 95, is opnieuw vastgesteld bij besluit van 27 Juli 1931, S. 349.

Sluiten