Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derd overeenkomstig het bepaalde in het vorig artikel.

2. Tijdens de afzondering wordt de waarneming verricht door den behandelenden geneeskundige of, bij gebreke van een behandelend geneeskundige of zoo deze daartoe niet bereid is, door een geneeskundige, door den burgemeester op advies van den inspecteur aan te wijzen.

3. De geneeskundige brengt na afloop van den termijn van waarneming of zoodra hij zekerheid aangaande den toestand van den waargenomen persoon heeft verkregen, een rapport van zijne bevinding uit aan den inspecteur.

4. De burgemeester kan op advies van den inspecteur bepalen waarop bij de waarneming vóór alles gelet moet worden.

5. De burgemeester doet van zijne beschikking, waarbij een persoon aan waarneming wordt onderworpen, aan dien persoon een afschrift uitreiken.

7. 1. De duur der afzondering en der waarneming bedraagt voor:

pest ; ten hoogste zes dagen;

cholera „ „ vijf „ ;

gele koorts „ „ zes „ ;

vlektyphus „ „ twaalf „ ;

febris recurrens „ „ zes „ ;

variola major (pokken) „ „ veertien „ ;

variola minor (alas-

trim) „ „ veertien „ ;

febris typhoidea „ „ veertien „ ;

paratyphus: 1. ty-

pheuze vorm „ „ acht „ ;

2. gastro-enteriti-

sche vorm „ „ zes „ ;

dysenteria bacillaris „ „ acht „ ;

roodvonk „ „ acht „ ;

diphtherie „ „ acht „ ;

meningitis cere-

brospinalis epide-

mica ' „ „ veertien „ ;

poliomyelitis ante-

rior acuta „ „ veertien „ ;

encephalitis lethar-

gica „ „ veertien „

8. 1. Een persoon, die ingevolge het be-

Sluiten