Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paalde in artikel 5, le lid, van de wet aan toezicht wordt onderworpen, kan zich gedurende het toezicht binnen de gemeente vrijelijk bewegen; hij mag de gemeente niet voor langer dan 24 uur verlaten zonder toestemming van den burgemeester en is gehouden zich, indien hij van die toestemming gebruik maakt, in de gemeente, waarheen hij zich heeft begeven, zoo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen twaalf uur na aankomst, bij den burgemeester van die gemeente te vervoegen. Die persoon is verplicht zich binnen een tijdvak, door den burgemeester op advies van den inspecteur te bepalen, te onderwerpen aan een of meer geneeskundige onderzoeken, door den burgemeester na advies van den inspecteur voorgeschreven. De burgemeester wijst in zijne beschikking de plaats en den geneeskundige voor het onderzoek aan. Voor het onderzoek wordt aangewezen de behandelende geneeskundige of bij gebreke van een behandelend geneeskundige of zoo deze tot het verrichten van het onderzoek niet bereid is, op advies van den inspecteur een ander geneeskundige.

2. De burgemeester doet van zijne beschikking, waarbij een persoon aan toezicht wordt onderworpen, een afschrift uitreiken aan dien persoon en aan den aangewezen geneeskundige. Indien de burgemeester aan een persoon, die aan toezicht is onderworpen, vergunning geeft de gemeente voor langer dan 24 uur te verlaten, geeft hij te gelijk daarvan onverwijld kennis aan den burgemeester der gemeente waarheen die persoon zich wenscht te begeven.

3. De aangewezen geneeskundige zendt onverwijld bericht aan den burgemeester, indien de persoon niet op den in de beschikking bepaalden tijd bij hem is gekomen.

4. De aangewezen geneeskundige teekent den uitslag van ieder onderzoek aan op het hem uitgereikt afschrift van de beschikking van den burgemeester. Zijn verschijnselen van de ziekte of ziekten, waarop het onderzoek betrekking heeft, niet waargenomen, dan zendt hij na afloop van het toezicht het afschrift van de beschikking met zijn aanteekeningen aan den burgemeester terug; zijn

Sluiten