Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen brandgevaar kan ontstaan. Kleine voorwerpen mogen in de kachel der woning verbrand worden. Bed vulsel van weinig of geen waarde wordt bij voorkeur verbrand.

2. Ontsmetting van voorwerpen, van gebouwen of vertrekken, van voer- en vaartuigen geschiedt door het personeel van een door den Minister volgens artikel 20, 3e lid, goedgekeurden ontsmettingsdienst. Zij, die de ontsmetting verricht hebben, geven een verklaring af, dat de ontsmetting is geschied volgens de bestaande bepalingen. Zonder deze verklaring wordt de ontsmetting geacht niet te hebben plaats gehad.

3. Indien de te ontsmetten voorwerpen niet ontsmet kunnen worden in de woning of op het erf, waar zij aanwezig zijn, of niet naar een door den Minister volgens artikel 20, 3e lid, goedgekeurde gelegenheid voor ontsmetting gebracht kunnen worden, worden zij vervoerd naar een door den burgemeester aan te wijzen plaats en ontsmet.

16. Behalve het bepaalde in artikel 15, 2e lid, van dit besluit gelden voor de reiniging en de ontsmetting, bedoeld in artikel 16 van de wet, de volgende voorschriften:

A. Middelen, bij de reiniging en de ontsmetting te gebruiken.

1°. Verzadigde stoom op atmospherischen druk of daarboven;

2°. Kokend water, waarin 2 pet. soda is opgelost;

3°. Oplossing van sublimaat 1 : 1000, bereid door per liter zuiver water op te lossen één sublimaatpastille, samengesteld volgens de Nederlandsche Pharmacopee, 5de uitgave, of 1 gram sublimaat en 400 milligram keukenzout met een spoortje methyleenblauw; wordt de oplossing van sublimaat in voorraad gehouden, dan moeten de flesschen met een etiket voorzien zijn, waarop, behalve de naam, ook het woord „Vergift” duidelijk leesbaar voorkomt en die in een gesloten kast worden bewaard; bij voorkeur worde van warme oplossingen gebruik gemaakt; voorwerpen, ontsmet met sublimaatoplossing, worden nabehandeld met een oplossing van één deel soda op 100 deelen water;

Sluiten