Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6. Voorschriften omtrent het onschadelijk

maken van water, in het bijzonder aan boord van schepen.

Het ruimwater, zoomede het verdere aan boord aanwezige water, wordt, indien en voorzoo ver zulks noodig wordt geacht, overeenkomstig het bepaalde in § 4 ontsmet en vervolgens, doch niet eerder dan na verloop van ten minste 6 uren, buiten boord gepompt. Voor de ontsmetting kan worden gebruikt kresolzeepwater, kalkmelk, chloorkalk of sublimaatoplossing.

17. De besmettelijke ziekten, ten aanzien waarvan het bepaalde in het eerste lid onder a en in het tweede lid van artikel 17 van de wet toepassing kan vinden, zijn de ziekten, genoemd in artikel 2 van dit besluit onder groep A en variola minor (alastrim) van groep B.

18. Bij gebrek aan gelegenheid of plaatsruimte kunnen door het gemeentebestuur ter opname van lijders aan besmettelijke ziekten verplaatsbare ziekenbarakken worden aangevraagd. Deze barakken staan onder het beheer van den Voorzitter van den Gezondheidsraad. De voor waar den waaronder deze barakken aan gemeentebesturen ten gebruike worden afgestaan, worden door Onzen Minister nader geregeld.1

19. 1. Voor zoover een tegemoetkoming, als bedoeld in het derde lid van artikel 19 van de wet, noodig mocht blijken, bedraagt zij ten hoogste f 800 per jaar. Ingeval de belanghebbende minderjarige eigen-, aangehuwde- of pleegkinderen heeft, die niet in de Rijksinkomstenbelasting zijn aangeslagen, ondergaat het maximum, hiervoren bedoeld, eene verhooging op den voet van de in artikel 38 van de wet op de inkomstenbelasting neergelegde regeling wegens kinder-aftrek. Voor de toepassing dezer verhooging wordt in aanmerking genomen het belastbaar inkomen, hetwelk gestrekt heeft tot vaststelling van den

1 Zie de hierna op blz. 98 opgenomen beschikking van 9 Óctober 1929, Ned. Stct. n°. 197.

Sluiten