Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, worden ingediend, blijven buiten beschikking. 1

21. Aan de toekenning van de Rijksbijdragen, bedoeld in artikel 20, 1ste lid, onder 1°— 4° van de wet, zijn behalve onderscheidenlijk het bepaalde in de artikelen 22—25, de volgende voorwaarden verbonden:

a. aan de door Onzen Minister aan te wijzen ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot de terreinen en gebouwen van den ontsmettingsdienst;

b. aan de door Onzen Minister aan te wijzen ambtenaren wordt inzage van boeken en bescheiden betreffende den dienst gegeven ;

c. de deskundige leider is gehouden Onzen Minister benevens den door dezen aan te wijzen ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, desgevraagd alle verlangde inlichtingen, den dienst betreffende — desgewenscht ook schriftelijk — te verschaffen;

d. het gemeentebestuur is gehouden de gebouwen en goederen, tot den ontsmettingsdienst behoorende, behoorlijk te onderhouden en zorg te dragen, dat de dienst naar behooren blijft werken;

e. het gemeentebestuur is gehouden op door Onzen Minister goed te keuren voorwaarden de reinigingen, ontsmettingen en vernietigingen bij ziekten bedoeld in art. 23 van dit besluit ook in of ten behoeve van door Ons aan te wijzen naburige gemeenten te doen verrichten. 2

22. 1. Bij een aanvrage om toekenning van een Rijksbijdrage in de kosten van oprichting, vernieuwing of uitbreiding van een gemeentelijken ontsmettingsdienst, als bedoeld in artikel 20, le lid, onder 1° van de wet worden overgelegd:

a. een uitgewerkt plan der voor den dienst te bestemmen terreinen en op te richten, te vernieuwen, uit te breiden of te bezigen gebouwen, met nauwkeurige en volledige begrooting;

1 Dit artikel is aldus gewijzigd bij besluit van 30 October 1933, S. 556. Bij dit besluit zijn de artikelen 21—25 vernummerd.

2 Dit artikel (oorspr. art. 25) is aldus gewijzigd bij besluit van 30 October 1933, S. 556.

Sluiten