Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de deskundige leiding door één geneeskundige erkent en de kosten per ziektegeval niet meer bedragen dan f 2.50. 1

26. 1. Een bijdrage, als bedoeld in artikel 20, 3de lid, van de wet, in de kosten van maatregelen, die een gemeente ter wering van uitbreiding eener besmettelijke ziekte heeft moeten nemen, wordt slechts verleend indien:

1°. de uitbreiding of het gevaar voor uitbreiding van de ziekte niet te wijten is aan nalatigheid van het gemeentebestuur;

2°. de kosten zijn gehouden binnen de grenzen van het noodzakelijke;

3°. voor zoover mogelijk vergoeding van kosten van belanghebbenden is gevorderd;

4°. de kosten, die voor rekening van de gemeente zijn, moeten worden geacht haar draagkracht te boven te gaan.

2. Onze Minister pleegt men betrekking tot de draagkracht van de gemeente overleg met Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

3. De bijdrage bedraagt ten hoogste 75 pet. van de kosten, die voor rekening van de gemeente zijn.

4. Een verzoek om een bijdrage, dat later dan 1 Juni van het jaar volgende op dat waarin de kosten zijn gemaakt, is ingediend, blijft buiten beschikking.

27. Het staat den gemeentebesturen vrij de ontsmettingsdiensten waarvoor de Rijksbijdragen, bedoeld in de artikelen 22, 24 en 25 van dit besluit, zijn of worden genoten, ook reinigingen en ontsmettingen te doen verrichten bg ziekten, die niet in artikel 23 van dit besluit bedoeld zijn; een Rijksbijdrage wordt daarvoor evenwel niet gegeven. 2

28. 1. De Rijksbijdragen voor een der doeleinden, genoemd in artikel 22 van de wet, kunnen slechts aan vereenigingen, die rechtspersoonlijkheid bezitten, verleend worden.

2. Het bestuur van de vereeniging, die voor toekenning van deze Rijksbijdrage in aanmerking wenscht te komen, zendt zijne aanvrage daartoe aan Onzen Minister. Op die

1 Dit artikel (oorspr. art. 24) is aldus gewijzlgdbij besluit van 30 October 1933, S. 556.

a Hit artikel is aldus gewijzigd bij besluit van 30 October 1933, S. 556.

Sluiten