Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvrage zijn onderscheidenlijk van toepassing de artikelen 20—25 van dit besluit, met dien verstande, dat de verplichtingen, die bij een dezer artikelen aan het gemeentebestuur worden opgelegd, rusten op het bestuur der vereeniging

3. Het staat het bestuur der vereeniging vrij ook reinigingen en ontsmettingen bij niet in artikel 23 van dit besluit bedoelde ziekten te doen verrichten; een Rijksbijdrage wordt daarvoor evenwel niet gegeven.

4. Daarenboven is de vereeniging gehouden jalle reinigingen en ontsmettingen bij ziekten bedoeld in artikel 23, van dit besluit te doen verrichten in alle door Onzen Minister aan te wijzen gemeenten. Voorts is het bestuur der vereeniging gehouden jaarlijks vóór den lsten Juni aan Onzen Minister benevens aan den inspecteur een verslag van den staat van den ontsmettingsdienst en van de daartoe behoorende gebouwen en goederen te zenden.

5. De vereenigingen, die voor een Rijksbijdrage in aanmerking zijn gekomen, zijn verplicht een tarief vast te stellen betreffende de uitvoering van reinigingen en ontsmettingen bij ziekten, bedoeld in artikel 23 van dit besluit. Dit tarief en eventueele wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van Onzen Minister.1

29. 1. De zekerheid, bedoeld bij artikel 32 van de wet, kan bestaan uit:

a. storting van een geldsom in de consignatiekas ;

b. het stellen van een of meer hoofdelijke

I mede-schuldenaren in den zin van artikel 1331 van het Burgerlijk Wetboek, een en ander ten genoegen van den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, die belast is met de vervolging van het strafbare feit.

2. Ingeval van verbeurdverklaring wordt, indien de verbeurdverklaarde voorwerpen niet worden uitgeleverd of het geldelijk bedrag, waarop z\j bij de uitspraak geschat worden, niet wordt betaald, tot dit laatste bedrag verhaal uitgeoefend op de gestelde zakelijke zekerheid of de hoofdelijke mede-schuldenaren.

3. Indien of voorzoover de gestelde zake-

1 Dit artikel is aldus gewijzigd bij besluit van 30 October 1933, S. 556.

Sluiten