Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke zekerheid na de uitspraak niet noodig blijkt ter wille van verhaal, als bedoeld in het tweede lid, wordt zij op last van den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, bedoeld in het eerste lid, zoodra mogelijk terug gegeven.

30. Dit besluit treedt tegelijk met de wet in werking. 1

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en waarvan afschrift aan den Raad van State gezonden zal worden.

’s-Gravenhage, den lsten October 1929.

WILHELMINA.

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, T. J. Verschuur.

De Minister van Staat,

Minister van Binnerdandsche Zaken en Landbouw,

Ruys de Beerenbrouck.

(Uitgeg. 2 October 1929.)

Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 October 1929, Ned. Stct. n°. 192, tot uitvoering van art. 3, lid 4, van de Besmettelijke-Ziektenwet, S. 1928, n°. 265.

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid ;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Besmette lijke-Ziektenwet (,Staatsblad 1928, n°. 265);

Stelt het model van het kenmerk, bedoeld in bovengenoemd artikel 3, vierde lid, vast als volgt:

Op het kenmerk zullen bovenaan gedrukt worden met letters van 5 mm hoogte en 3 mm breedte de woorden: „Kenmerk, bedoeld in artikel 3, vierde lid, der wet van 20 Juli 1928, Staatsblad n°. 265, houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten.”

Vervolgens daar beneden, met voldoende tusschenruimte en met letters van 3 % cm hoogte, 1 y2 cm breedte, de samenstellende lijnen 5 mm dik, de woorden: Besmettelijke ziekte, welke woorden moeten zijn onderstreept met eene lijn, ter dikte van 3 mm.

1 Bij besluit van 1 October 1929, S. 447 is de datum van inwerkingtreding van de wet bepaald op 4 October 1929.

Sluiten