Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met voldoende ruimte onder deze laatste woorden volgt de naam van de betreffende ziekte. De letters van deze naamsaanduiding moeten eene hoogte hebben van 2% cm en eene breedte van 12 mm terwijl de samenstellende lijnen 3 mm dik zijn, een en ander overeenkomstig het bij deze beschikking behoorend voorbeeld. ’s-Gravenhage, 2 October 1929.

De Minister voornoemd,

T. J. Verschuur.

Kenmerk bedoeld in art. 3, vierde lid, der wet van 20 Juli 1928, S. n°. 265, houdende voorzieningen tegen besniettelijke ziekten.

BESMETTELIJKE ZIEKTE

MENINGITIS

CEREBROSPINALIS EPIDEMICA

Behoort bij beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 October 1929, afdeeling Volksgezondheid, n°. 1827 H.

Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid d.d. 2 October 1929, Ned. Stct. n°. 192, tot uitvoering van art. 8, lid 2 en 5, van de Besmettelijke-Ziektenwet S. 1928, n°. 265.

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid ;

Gelet op artikel 8, 2de en 5de lid, van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265);

Stelt hiermede vast, dat het tijdperk, bedoeld in bovengenoemde leden van dat artikel, voor de navolgende ziekten bedraagt:

. voor febris typhoidea 14 dagen

„ paratyphus 1 (typheuze

vorm) 8 „

„ „ 2 (gastro-ente-

ritische vorm) 6 „

„ variola minor (alastrim) 14 „

„ dysenteria bacillaris 8 „

„ roodvonk 8 „

„ diphtherie 8 „

S. & J. n°. 26, 3e dr. 4

Sluiten