Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor meningitis cerebrospinalis

epidemica , 14 dagen

„ poliomyelitis anterior acuta 14 „

„ encephalitis lethargica ..... ... 14 '

Bepaalt, dat die beschikking in de Nederlandsche Staatscourant zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 2 October 1929.

De Minister voornoemd, T. J. Verschuur.

Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid d.d. 9 October 1929, Ned. Stct. n°. 197, tot uitvoering van artikel 18 van het besluit van 1 October 1929, S. 448. (Ziekenbarakken voor gemeentebesturen.) (Zooals deze beschikking is geurijzigd bij die van 17 Januari 1934, Ned. Stct. 1934, n°. 12.)

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid ;

Gelet op artikel 18 van het Koninklijk besluit van 1 October 1929 (Staatsblad n°. 448) ter uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265);

Stelt de voorwaarden, waaronder de onder beheer van den voorzitter van den Gezondheidsraad staande verplaatsbare ziekenbarakken aan gemeentebesturen ten gebruike worden afgestaan, vast als volgt:

Art. 1. Het bestuur der gemeente richt zijne aanvrage tot het in gebruik ontvangen van eene barak door bemiddeling van den betrokken geneeskundigen inspecteur tot den geneeskundig hoofdinspecteur. Wordt aan de aanvrage gevolg gegeven, dan stelt de hoofdinspecteur zich onmiddellijk in verbinding met den voorzitter van den Gezondheidsraad, die, indien eene barak beschikbaar is, voor de verstrekking zorgt.

Indien gelijktijdig meer aanvragen inkomen dan barakken beschikbaar zijn, worden de barakken ten gebruike afgestaan aan de besturen van die gemeenten, waarin naar het oordeel van genoemden hoofdinspecteur de grootste behoefte daaraan bestaat.

De barakken worden verstrekt zonder inventaris ; op aanvrage van het gemeentebe-

Sluiten