Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikt maken van het terrein noodig is, waaronder het leveren van stophout voor de barak is begrepen, worden door het gemeentebestuur op kosten der gemeente beschikbaar gesteld. De betaling van deze kosten geschiedt door het gemeentebestuur rechtstreeks aan de rechthebbenden.

Indien tijdens den opbouw blijkt, dat beschadiging, bij het vervoer of onder andere omstandigheden ontstaan, moet worden hersteld, is het gemeentebestuur gehouden deze herstelling toe te laten en zoo noodig voor de uitvoering er van, tegen vergoeding van kosten, medewerking te verleenen 1.

4. Indien het gemeentebestuur, na met den betrokken geneeskundigen inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gepleegd overleg, het gebruik van de barak en hetgeen eventueel daarbij verstrekt is, wenscht te doen eindigen, draagt het onverwijld zorg voor de eindontsmetting, op kosten van de gemeente, van de barak en al wat zich daarin bevindt.

De betaling van deze kosten geschiedt door het gemeentebestuur rechtstreeks aan de rechthebbenden.

Van de eindontsmetting doet het gemeentebestuur mededeeling in de kennisgeving, bedoeld in de tweede alinea van artikel 2, onder overlegging van eene verklaring van een geneeskundige, waaruit blijkt, dat de ontsmetting overeenkomstig de krachtens de wet, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, gegeven voorschriften heeft plaats gehad.

5. Het gemeentebestuur is voor het gebruik van eene barak met hetgeen daarbij eventueel verstrekt is aan het Rijk verschuldigd een bedrag van f 300, vermeerderd met zooveel maal f 2, als het aantal dagen bedraagt van den termijn, bedoeld in de tweede alinea van art. 2.

De verschuldigde som wordt binnen ééne maand, nadat het gebruik is geëindigd, gestort op postrekening n°. 1 (’s Rijks schatkist). Van de storting wordt door het gemeentebestuur onverwijld kennis gegeven aan den voorzitter van den Gezondheidsraad.

1 Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn aldus opnieuw vastgesteld bij de beschikking van 17 Januari 1934 (Ned. Stct. 1934, n<>. 12).

Sluiten