Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd de opkomst van tenminste twee volledig ontwikkelde pokpuisten.

3. Van het bepaalde in de beide vorige leden kan met toestemming van Onzen Minister, na advies van den Gezondheidsraad, worden af ge weken.

5. 1. Voor de inenting mag slechts stof worden gebezigd, afgeleverd door een entstofinrichting, die daarvoor de vergunning van Onzen Minister heeft verkregen.1

2. De entstof mag niet langer dan een week na den datum der verzending worden gebruikt en moet op een koele en donkere plaats bewaard worden.

3. De entstof moet worden gebruikt, zooals zij door de inrichting is afgeleverd.

B. Over den vorm, de plaats, de vrijze van inlevering, van bewaring en van teruggave der stukken bedoeld in de artt. 17, 176, 17c, \ld en 17c van bovengenoemde wet.

6. De verklaring omtrent het met goed gevolg ondergaan hebben van de inenting tegen variola major (pokken), bedoeld in art. 17, le lid van de wet, wordt afgegeven volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 1.

7. De verklaring omtrent het meer dan eens ondergaan hebben van de inenting tegen variola major (pokken) bedoeld in art. 17, le lid, van de wet, wordt afgegeven volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 2.

8. De verklaring omtrent het geleden hebben aan variola major (pokken), bedoeld in art. 17, le lid, van de wet, wordt afgegeven volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 3.

9. De verklaring omtrent het eenmaal on-

1 Bij beschikking van 9 Januari 1936 (Ned. Stct. 1936, n°. 8) is laatstelijk de volgende hijst der entstofinricktingen, die de vergunning, bedoeld in artikel 5, 1ste lid, van het Koninklijk besluit van 17 Januari 1930 (,Staatsblad n°. 16) hebben ontvangen, gepubliceerd:

Entstof inrichting te Amsterdam (levert af ten behoeve van het geheele land).

Entstof inrichting te Groningen (levert slechts af ten behoeve van de provincie Groningen).

Entstofinrichting te Rotterdam (levert slechts af ten behoeve van de provincie Zuidholland).

Sluiten