Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dergaan hebben van de inenting tegen variola major (pokken) zonder goed gevolg, bedoeld in art. 17, 2e lid, van de wet, wordt afgegeven volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 4.

10. De verklaring van twee geneeskundigen, dat van de inenting bijzonder gevaar te duchten is voor de gezondheid van den persoon te wiens behoeve de verklaring wordt overgelegd, bedoeld in art. 17d, le lid, van de wet, wordt afgegeven volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 5.

11. Het bewijs van bezwaar tegen de inenting, gegrond op gezondheidsredenen, bedoeld in art. 17d, 3e lid, van de wet, wordt afgegeven volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 6.

12. Het bewijs van bezwaar tegen de inenting, gegrond op godsdienstige overtuiging, bedoeld in art. 17e, 5e lid, van de wet, wordt afgegeven volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 7.

13. Verklaringen, niet opgemaakt volgens een der bij de artikelen 6—12 van dit besluit vastgestelde modellen, zijn behoudens het bepaalde in artikel 22 niet geldig.

14. Exemplaren van de bij artikelen 6—12 van dit besluit vastgestelde modellen zijn voor geneeskundigen en belanghebbenden kosteloos verkrijgbaar bij den burgemeester van hunne woonplaats.

15. 1. Onderwijzers, onderwijzeressen en leerlingen zijn verplicht de verklaringen, bedoeld in de artikelen 6—12 van dit besluit, ieder voor zoover hem of haar betreft, vóór of bij de toelating tot de school aan het hoofd der school af te geven.

2. Voor minderjarigen zijn hunne ouders of voogden daartoe verplicht.

3. Bezoeken de in het eerste lid van dit artikel genoemde personen meer dan ééne school, dan berusten de verklaringen bij het hoofd van een der scholen en geeft dit hoofd aan de bedoelde personen een door hem onderteekend en gedagteekend bewijs hiervan af ter overlegging aan de hoofden der andere door de betrokken personen bezochte scholen. Laatstgenoemde hoofden houden van deze omstandigheid aanteekening in de kolom „Bij-

Sluiten