Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonderheden” van de lijsten, bedoeld in art. 17. Het in dit lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van leerlingen, welke bij gebrek aan een vaste woonplaats hunner ouders of voogden gedwongen zijn afwisselend scholen in verschillende gemeenten te bezoeken, met dien verstande, dat in dit geval de verklaring berust bij het hoofd der school, waar de leerling het eerste onderwijs genoten heeft.

16. 1. De ingevolge het vorige artikel afgegeven verklaring wordt, behoudens het bepaalde in het derde lid van dat artikel, door het hoofd der school aan den belanghebbende teruggegeven, wanneer deze de school verlaat. Die teruggave wordt met vermelding van dagteekening op de verklaring aangeteekend. Bij een tijdelijke verlating der school in het geval, bedoeld in den laatsten zin van het derde lid van het vorige artikel, vindt het hierboven bepaalde overeenkomstige toepassing ten aanzien van het door het betrokken schoolhoofd afgegeven bewijs, dat de verklaring bij hem berust.

2. Deze teruggave wordt op de lijsten, bedoeld in art. 17, in de kolom „Bijzonderheden” aangeteekend.

17. 1. Het hoofd van elke school houdt een lijst aan, waarop achtereenvolgens worden opgeteekend de namen der leerkrachten, die aan de school zijn of worden verbonden en den aard der verklaring betreffende de inenting, die zij hebben ingeleverd. Deze lijst is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 8.

2. Verder legt het hoofd van elke school bij den aan vang van elk kalenderjaar, te beginnen met den lsten Januari na het in werking treden van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n0.. 265) lijsten aan, achtereenvolgens aanwijzende de leerlingen, die in den loop van dat jaar zijn toegelaten, en vermeldende den aard der door hen ingeleverde verklaring. Deze lijsten zijn ingericht volgens de bij dit besluit behoorende modellen N°. 9a, 96, 9c en 9d.

3. Op de lijst volgens model 9a worden aangeteekend de leerlingen, die in het bezit zijn van een verklaring, dat zij met goed gevolg

Sluiten