Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of meer dan eens zijn ingeënt of aan variola major (pokken) geleden hebben;

op de lijst volgens model 96 de leerlingen, die zonder goed gevolg zijn ingeënt;

op de lijst volgens model 9c de leerlingen, die in het bezit zijn van een bewijs van bezwaar, gegrond op gezondheidsredenen;

op de lijst volgens model 9d de leerlingen, die in het bezit zijn van een bewijs van bezwaar, gegrond op godsdienstige overtuiging.

18. Telken jare vóór 15 Januari zendt het hoofd der school de lijsten, bedoeld in art. 17, 2e lid, over het afgeloopen jaar met de daarop vermelde verklaringen, voor zoover zij niet ingevolge art. 16 zijn teruggegeven, aan den burgemeester der gemeente, waar de sohool gevestigd is.

19. 1. De burgemeester onderzoekt de ingevolge het vorig artikel ontvangen verklaringen en de daarbij behoorende lijsten, ten einde na te gaan of aan de bepalingen van de artikelen 17, 176, 17c en 17e van de wet en de artikelen 6 tot en met 12, 15 tot en met 18, en 22 van dit besluit is voldaan.

2. De burgemeester zendt aan den Inspecteur een lijst, ingericht volgens het bij dit besluit gevoegde model N°. 10, vermeldende de scholen, waarvoor verklaringen ingeleverd zijn, en het aantal verklaringen.

3. Maakt de burgemeester proces-verbaal op wegens overtreding van een der in het eerste lid genoemde artikelen, dan zendt hij, gelijktijdig met de toezending aan het Openbaar Ministerie, afschrift daarvan aan den Inspecteur.

20. 1. Binnen 3 weken, nadat aan artikel 18 voldaan is, zendt de burgemeester de lijsten en de verklaringen terug aan de hoofden der scholen, die deze hebben ingeleverd.

2. Het hoofd van de school bewaart de lijsten, totdat alle daarop vermelde leerlingen de school hebben verlaten, en de verklaringen, totdat deze aan de belanghebbenden moeten worden teruggegeven.

21. Hoofden van scholen zijn verplicht de verklaringen, bij de artikelen 17, 176, 17c en 17c van de wet bedoeld, desgevraagd te vertoonen aan den burgemeester of die hem vervangt, aan de leden van het schooltoezicht en

Sluiten