Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

22. 1. Verklaringen, afgegeven door genees- of heelkundigen in Nederlandsch-Indië, Suriname of Cura9ao, en verklaringen, door buitenlandsche geneeskundigen afgegeven omtrent in het buitenland verrichte inentingen, worden met de modellen, bedoeld in de artikelen 6—9 van dit besluit, gelijkgesteld, mits daaruit duidelijk blijke, dat de aangeduide persoon de inenting tegen variola major (pokken) met goed gevolg, meer dan eens, of éénmaal zonder goed gevolg heeft ondergaan of dat hij aan variola major (pokken) geleden heeft. Indien de aangeduide persoon de inenting éénmaal zonder goed gevolg heeft ondergaan, behoort uit de verklaring tevens duidelijk te blijken, op welken datum de inenting geschied is.

2. Met de verklaringen, bedoeld in de artikelen 6—9 van dit besluit, worden gelijkgesteld afschriften daarvan, door den secretaris van de gemeente voor overeenkomstig het oorspronkelijke gewaarmerkt.

C. Over de entstof inrichtingen.

23. 1. Aan de inrichtingen, die volgens artikel 5 entstof tegen de pokken mogen afleveren, worden de in art. 24 genoemde voorwaarden gesteld.

2. Onze Minister is bevoegd nadere voorwaarden te stellen.

24. 1. Aan de entstof inrichting zijn tenminste twee geneeskundigen verbonden, van wie één met de leiding van de inrichting is belast en de andere dezen zoo noodig vervangt ; aan de inrichting is tevens een veearts verbonden.

2. De inrichting is te allen tijde toegankelijk voor den Hoofdinspecteur en den Inspecteur van de Volksgezondheid.

3. De lokalen der inrichting moeten zijn ruim, luchtig, zindelijk, goed verlicht en voldoende verwarmd en worden niet dan met toestemming van den Inspecteur voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor zij bestemd z^jn.

4. De noodige voorzorgen worden in acht

Sluiten