Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model S". 10 (artikel 19, 2e lid van het Koninklijk besluit van 17 Januari 1980, Staatsblad N°. 16).

. o Aantal ingeleverde verklaringen

— r —

? CL 3 O-g

f ® | £ 3 Model

B ll e-2 Mibve^ Model Model Model

M 1 ö zamen- N°' 4' *<>. 6. N°. 7.

? lijk.

2-

Rondsohbuven van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van den 19 Juni 1930, n°. 1512 H. Afd. Volksgez. aan Heeren Commissarissen der Koningin in de provinciën, betreffende: uitvoering art. 15 Besmettelijke Ziektenwet (taxatie van te vernietigen goederen). (Bijv. Stbl. 1930, n°. 152).

Ik veroorloof mij het volgende onder de aandacht van U H.E.G. te brengen:

Ingevolge het bepaalde in art. 15 van de Besmettelijke-Ziektenwet (S. 1928 n°. 265) kan de burgemeester op advies van een geneeskundige voorwerpen, goederen of waren, die gevaar voor verspreiding van een besmettelijke ziekte opleveren en niet voor reiniging en ontsmetting in aanmerking komen, doen vernietigen.

Die voorwerpen, goederen of waren worden vóór de vernietiging door of vanwege den burgemeester gewaardeerd na advies van een door den burgemeester aan te wijzen deskundige, terwijl het bedrag, waarop de voorwerpen, goederen en waren zijn gewaardeerd, door het gemeentebestuur den eigenaar als schadeloosstelling wordt uitgekeerd.

Sluiten