Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doordat in de inrichtingen of bij de gelegenheden voedingsmiddelen worden achtergelaten.

II. Het voorkomen, dat voedsel of voedselresten voor de ratten bereikbaar zijn.

Deze tweede eisch, maar van ten minste even groote beteekenis als de eerste, is dus, dat op plaatsen waar gebaad en gezwommen wordt geen spijsresten achterblijven. En dit geschiedt maar al te vaak. Vooral nu de inrichtingen en gelegenheden ook gebruikt worden voor het nemen van lucht- en zonnebaden blijven de bezoekers daar veel langer vertoeven. Gedurende dit verblijf doet men zich te goed aan versnaperingen, zonder zich verder om de overblijfselen te bekommeren, lederen bezoeker moet daarom goed worden ingeprent, dat het achterlaten van spijsresten of van materiaal, waarin de levensmiddelen of versnaperingen verpakt waren, aanleiding kan geven tot het aanlokken van ratten, die, het zwemwater besmettende, de gezondheid en zelfs het leven van menschen in gevaar kunnen brengen. Ieder, die eten of versnaperingen meebrengt behoort er voor te zorgen dat alle spijsresten en verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde bakken, zonder de omgeving te verontreinigen, worden opgeborgen.

De Directie van een zweminrichting of de autoriteit, die te waken heeft voor de gezondheid van hen, die van zwemgelegenheden gebruik maken, treft derhalve de verplichting om er voor te zorgen, dat goed sluitende vuilnisvaten in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn en dat de inhoud op doeltreffende wijze iederen dag na het sluiten der inrichting wordt verwijderd.

Men kan er eohter niet op rekenen, dat de uitgevaardigde voorschriften betreffende het opbergen van afval door de verbruikers stipt worden nageleefd en daarom mag een dagelijksch toezicht op het achterlaten van spijsresten niet ontbreken.

De daarbij aangetroffen afval mag niet op het terrein blijven liggen, doch moet door het personeel opgeruimd worden. Teneinde dezen arbeid zooveel mogelijk te beperken, dient het publiek opgevoed te worden, om zelf voor de

Sluiten