Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opruiming zorg te dragen. De verschillende sportvereenigingen, die van de gelegenheid tot zwemmen gebruik maken, kunnen in dit opzicht voor een doelmatige propaganda zorgen. Wanneer de leden zelf aan het opruimingswerk deelnemen of daarop toezicht uitoefenen, zullen zij wellicht in staat zijn de schuldigen te ontdekken, die men dan kan wijzen op de treurige gevolgen, welke hun slordigheid na zich kan slepen, zoowel voor hen zelf als voor anderen.

III. Het voorkomen van nesteling van ratten

in de omgeving van de zwemgelegenheden.

Het derde punt, waarop gelet moet worden, is er voor te waken, dat in de naaste omgeving van de zweminrichtingen of -gelegenheden geen geschikte schuilhoeken voor de ratten aanwezig zijn, waar zij hun nest kunnen bouwen, of geen resten worden gevonden van rattenaanlokkende waren. Men houde daarom een wakend oog op de omgeving. Worden zulke plaatsen ontdekt, dan zal men moeten trachten het gevaar op de een of andere wijze op te heffen.

Wanneer de hierboven besproken maatregelen geen resultaat beloven omdat de zweminrichtingen niet voor verbetering vatbaar zijn dan wel de inrichting of de gelegenheid in een zeer ongunstige omgeving gelegen is, zal opheffing van de inrichting en verbod van zwemmen en baden op de bedoelde plaats in overweging zijn te nemen. Wordt de inrichting of gelegenheid door de gemeente geƫxploiteerd dan zal het gemeentebestuur de noodige maatregelen moeten en kunnen nemen. Ten einde echter ook te kunnen optreden wanneer de exploitatie van particuliere zijde uitgaat is het noodzakelijk, dat voor iedere gemeente zoo spoedig mogelijk een verordening in het leven wordt geroepen, krachtens welke het exploiteeren van een zweminrichting of zwemgelegenheid niet geoorloofd is zonder toestemming van het gemeentebestuur, aan welke toestemming voorwaarden verbonden kunnen worden. Het is gewenscht dat bij het ontwerpen van zulk een gemeentelijke verordening het advies wordt ingewonnen van de geneeskundige in-

Sluiten