Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spectie, die voor zoover noodig daarbij overleg zal plegen met de inspectie voor bodem, water en lucht.

Wenscht men nog meer waarborgen tegen het gevaar, dan kan er voor zweminrichtingen aan gedacht worden het water door chloreeren onschadelijk te maken. Men kan eveneens trachten door het houden van fox terriërs, of van katten en van fretten op de terreinen de nog aanwezige ratten te doen vangen of te verjagen. Er wordt echter de nadruk op gelegd, dat dit slechts een hulpmiddel is, hetwelk geen afdoend resultaat belooft, wanneer niet op de boven omschreven wijze de ratten uit de zweminrichting worden gehouden en uit de omgeving van de zwemgelegenheden worden geweerd.

Met nadruk wordt er op gewezen, dat het noodzakelijk is zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór het komende zwemseizoen, maatregelen te nemen waarbij is op te merken dat die, onder II en III aangegeven, weinig kosten zullen veroorzaken, terwijl ze zonder twijfel goede resultaten zullen opleveren.

Rondschrijven van den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 29 Maart 1933, N°. 504 H. Afd. Volksgezondheid, aan Heeren burgemeesters betreffende : Vaccinatie.

Zooals U bekend is zijn gedurende de laatste jaren bij kinderen, die kort te voren tégen pokken waren ingeënt, ziekteverschijnselen van het centrale zenuwstelsel waargenomen.

Dientengevolge zijn op advies van den Gezondheidsraad bij de wet van 11 Februari 1928 (,Staatsblad n°. 29) tijdelijke bepalingen uitgevaardigd ter opschorting van enkele op de vaccinatie betrekking hebbende maatregelen. De geldigheidsduur dezer tijdelijke bepalingen is herhaaldelijk verlengd, laatstelijk nog bij de wet van 29 December 1932 (Staatsblad n°. 659) 1 voor den tijd van twee jaren.

Toch wordt door de deskundigen algemeen de meening aanvaard, dat de vaccinatie tegen

1 Sedert dien bij de wet van 29 December 1934, S. 725.

Sluiten