Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de publicatie van 10 Januarij 1805, houdende bet Reglement ter wering van besmettelijke ziekten, welke door middel der scheepvaart, naar herwaarts zouden kunnen worden overgebragt, vervangen behoort te worden door andere bepalingen tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-G-eneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. Elk schip, uit zee in eene Nederlandsche haven of op eene Nederlandsche reede aankomende of na aankomst uit zee daar liggende, wordt onderworpen aan een gezondheidsonderzoek :

1°. wanneer het komt uit landen, landstreken of plaatsen, die, op het tijdstip van het vertrek van het. schip, door Onzen Minister van Sociale Zaken 1 zijn besmet verklaard wegens eene der ziekten, in of krachtens het volgend artikel aangewezen;

2°. wanneer eene zoodanige ziekte tijdens de jongste zeereis voorgekomen is, of aan boord voorkomt.

Bij algemeenen maatregel van bestuur kan nader worden bepaald, wanneer een schip, voor de toepassing van deze wet, wordt geacht te komen uit een land, landstreek of plaats.

Bij algemeenen maatregel van bestuur

1 Zie de desbetreffende aanteekening op blz. 6.

Sluiten