Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3

eene der in of krachtens art. 2 aangewezen ziekten aan boord voorkomt, zorg te dragen, dat de bemanning van het loodsvaartuig geene gemeenschap met het schip hebbe. Hij mag evenwel zijne hulp en die van den loods aan het schip niet onthouden. De aan boord genomen loods is verplicht voor de naleving van het in de eerste alinea van dit artikel vermelde voorschrift te waken, voor zoover dit nog niet vóór zijne komst aan boord is nageleefd, en den gezagvoerder bekend te maken met de namen der landen, landstreken en plaatsen krachtens art. 1 besmet verklaard, en met zijne verplichtingen volgens deze wet.

De loods, of bij ontstentenis van een loods de gezagvoerder, geeft onverwijld aan den burgemeester der plaats, waar het gezondheidsonderzoek zal worden verricht, of aan de door deze aan te wijzen personen, hetzij door seinen, hetzij schriftelijk, bericht van den gezondheidstoestand der opvarenden en van de reden, waarom het schip het sein, krachtens de eerste zinsnede van dit artikel voorgeschreven, voert.

De gezagvoerder is verplicht met zijn schip de ligplaats, hem door of van wege den burgemeester aangewezen, in te nemen, en aldaar te verblijven, totdat hem, in verband met op eene andere plaats te nemen maatregelen, bevel tot opvaren daarheen is verstrekt; of hem verlof tot doorvaren gegeven is, of hij, gebruik makende van de bevoegdheid hem bij artikel 8, 2de lid, toegekend, weder zee kiest.

Sluiten