Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art 6

n°. 134)1 voorgeschreven wijze, ontsmet.

Zij, die zich in strijd met het verbod van gemeenschap aan boord hebben begeven, worden onder de opvarenden gerekend en zijn aan dezelfde bepalingen als deze onderworpen, onverminderd de straffen tegen de gepleegde overtreding bedreigd.

Aldus gewijzigd bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346.

Art. 5. De gezagvoerder, indien een geneeskundige aan boord is, ook deze en de opvarenden zijn verplicht de vragen, hun door den loods, den inspecteur of den met het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige gedaan, desgevraagd ook schriftelijk, nauwkeurig en naar waarheid te beantwoorden. Zij bevorderen, voorzooverre dat in hun vermogen staat, het gezondheidsonderzoek. De gezagvoerder overhandigt zijne gezondheidspassen, zoo hij die bezit, aan den inspecteur of den geneeskundige, die het gezondheidsonderzoek verricht. De overige scheepspapieren worden desverlangd aan den inspecteur of den geneeskundige, die het gezondheidsonderzoek verricht, ter inzage gegeven.

Aldus gewijzigd vastgesteld bij de wet van 31 Juli 1915, 8. 346.

— Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 6. Onverminderd de verplichting tot aangifte krachtens artikel 19 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 2, geeft de gezagvoerder op

1 Zie art. 16 der Besmettelijke-Ziektenwet S. 1928, n°. 265.

2 Zie de aanteekeningen op blz. 8 v.

Sluiten