Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 9

S. 276, is een instructie yoor de geneeskundigen vastgesteld, welke op blz. 196 onder de bijlagen dezer wet is opgenomen.

Het besluit van 24 November 1921 regelende de belooning der hier bedoelde geneeskundigen is eveneens onder de bijlagen opgenomen (blz. 143).

— lid 2. Het nieuwe tweede lid strekt om nadrukkelijk mogelijk te maken, dat aan de behoeften van het passagiersverkeer met korte vaart wordt tegemoet gekomen, doordat b.v. een geneesheer van Rjjkswege de reis mede maakt. Op passagiersbooten met korte vaart heeft men doorgaans geen scheepsdokter; dat zou in tijden van epidemie voor het verkeer groote belemmeringen kunnen opleveren en groote kosten voor het Rijk, die worden vermeden, indien een geneesheer medevaart en zoo den toestand der passagiers leert kennen. (M. v. T.)

— Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 8. De gezagvoerder zorgt met al de te zijner beschikking staande middelen voor de stipte naleving van de voorschriften, die in of krachtens deze wet worden gegeven.

Het staat evenwel aan den gezagvoerder vrij, weder naar zee te vertrekken, wanneer hij zich aan deze voorschriften niet wil onderwerpen. Hij neemt daarbij de hem gegeven bevelen in acht.

Bij algemeenen maatregel van bestuur worden de voorwaarden vastgesteld, onder welke de gezagvoerder in dat geval passagiers kan ontschepen en lading en poststukken kan lossen.

Aldus gewijzigd vastgesteld bij de wetten van 8 April 1893, S. 63, en 31 Juli 1915, S. 346.

— Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

Art. 9. Hij, die het gezondheidsonderzoek doet, geeft den burgemeester

Sluiten