Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN

der wet van 28 Maart 1877, S. 35.

Besluit van den 24sten November 1921, betreffende de toekenning van belooning aan geneeskundigen, belast met het gezondheidsonderzoek van zeeschepen.

Op de voordracht van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 21 November 1921, N°. 3136 H, Afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op artikelen 7 en 15 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346) en op het Kon. Besluit van 17 October 1895, N°. 20, gewijzigd bij Ons besluit van 29 Juli 1911 n°. 15;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. met ingang van 1 Januari 1922 in te trekken het Kon. besluit van 17 October 1895 N°. 20, alsmede Onze besluiten tot aanwijzing van geneeskundigen, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld bij artikel 7 der Wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35);

2. met ingang van 1 Januari 1922 te bepalen:

a. dat aan de geneeskundigen, bedoeld in

artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), voorzoovei zij niet tot de ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid behooren, ter zake van het door hen, ingevolge de bepalingen dier wet, verrichte gezondheidsonderzoek zal worden toegekend:

1. aan de geneeskundigen aangewezen voor het gezondheidsonderzoek te IJmuiden, en aan den Hoek van Holland een vaste belooning van twee honderd en vijftig gulden (f 250) ’s-jaars ;

2. aan de geneeskundigen aangewezen voor, het gezondheidsonderzoek te Neuzen, IJmuiden (Velsen) en Vlissingen de som van tien gulden (f 10) te Delfzijl, Harlingen, Helder en Texel, Hellevoetsluis, Hoek van Holland (Maassluis) de som van twaalf gulden vijftig cent voor ieder onderzocht schip;

Sluiten