Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. aan de geneeskundigen door den betrokken Burgemeester aangewezen op grond van het derde lid van artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) de onder b voor de verschillende plaatsen genoemde bedragen met uitzondering van Hoek van Holland (Maassluis) waar de belooning vijftien gulden voor ieder onderzocht schip bedraagt;

b. dat bedoelde geneeskundigen de kosten van hun vervoer van den wal naar het schip aan het Rijk in rekening kunnen brengen, tenzij door den Minister van Sociale Zaken in dat vervoer op andere wijze is voorzien.

3. met ingang van 1 Januari 1922 tot wederopzegging met bovenbedoeld gezondheidsonderzoek te belasten:

Enz.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezónden aan de Algemeene Rekenkamer en aan den Burgerlijken Pensioenraad.

Het Loo, den 24 November 1921.

WILHELMIN A.

De Minister van Arbeid, Aalbe rse

Besluit van den Ssten Maart 1922, S. 102, strekkende tct uitvoering van artikel 13 der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), tot wijziging van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen. (Zooals dit is aangevuld bij besluiten van 25 Juli 1922, S. 465, 22 Mei 1923, S. 209, 28 Juli 1924, S. 393, 27 Augustus 1925, S. 367 en 19 September 1931, S. 404.)

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Arbeid en van Marine a. i. van 28 Januari 1922, n°. 14 H, afdeeling Volksgezondheid en van 31 Januari 1922, afdeeling B (1ste Bureau) n°. «0;

Gelet op artikel 13, juncto artikelen 7, 10 en 11 der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346) tot wijziging van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen;

Sluiten