Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan de geneeskundige inspecteur van het ambtsgebied, waarin de haven van aankomst gelegen is.

Onder Internationaal Sanitair Verdrag wordt in dit besluit verstaan het Internationaal Sanitair Verdrag, gesloten te Parijs op 21 Juni 1926 en goedgekeurd bij de wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 325).

Onder toezicht wordt in dit besluit verstaan: geneeskundige contróle over de daaraan onderworpen personen, die, behoudens de verplichting zich aan het voorgeschreven geneeskundig onderzoek te onderwerpen, tot het vrije verkeer worden toegelaten. De onder toezicht gestelden zijn onderworpen aan de voorschriften van artikel 8 van Ons besluit van den lsten Octobcr 1929 (Staatsblad n°. 448), ter uitvoering van de Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265).

Onder waarneming wordt in dit besluit verstaan : afzondering der daaraan onderworpen personen, hetzij aan boord van het schip, hetzij in een sanitair station, vóór zij tot het vrije verkeer worden toegelaten.

Onder bemanning worden in dit besluit verstaan de personen, die tijdens de laatste reis deel uitmaakten van de equipage of het dienstpersoneel van het schip, daaronder begrepen hofmeesters, jongens, cafedji, enz.

§ 2. Van gevallen, bedoeld in artikel 1 der wet, waarin, voor de toepassing dezer wet, een schip geacht wordt te komen uit een land, landstreek of plaats.

Art. 2. Voor de toepassing der wet wordt een schip geacht uit een land, landstreek of plaats te komen, wanneer nog geen dertig dagen sedert zijn vertrek uit dat land, die landstreek of die plaats zijn verloopen.

Art. 3. 1. Met afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt een schip geacht niet te komen uit een land, landstreek of plaats, wanneer het dat land, die landstreek of die plaats heeft aangeloopen en geen andere gemeenschap met den wal heeft gehad dan tot:

a. het ontschepen van passagiers en hunne bagage;

b. het aan boord nemen van passagiers — al of niet voorzien van bagage — welke geen ge-

Sluiten