Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenschap met dat land, die landstreek of die plaats hebben gehad;

c'. het afgeven en innemen van poststukken ;

d. het toelaten van personen, die ambtshalve aan boord zijn gekomen;

en het geen goederen of levensmiddelen heeft geladen.

2. Schepen komende uit een land, landstreek of plaats, die wegens pest besmet is verklaard en wanneer nog geen dertig dagen sedert het vertrek uit dat land, die landstreek of die plaats zijn verloopen, worden niet geacht te komen uit een land, landstreek of plaats, wegens pest besmet verklaard, indien aan alle hieronder volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de gezagvoerder van het schip aan den aan boord gekomen loods kan toonen een nog geldig certificaat van ontratting, of van vrijstelling van ontratting, opgemaakt en af gegeven volgens artikel 28 van het Internationaal Sanitair Verdrag;

b. aan den aan boord gekomen loods onmiddellijk wordt overhandigd een ingevulde vragenlijst, volgens het bij dit besluit behoorende Model I en daaruit ten genoege van den loods blijkt, dat aan de onder a gestelde voorwaarde voldaan is en aan die onder c voldaan zal worden;

c. de gezagvoerder zich verbindt, aan de door Onzen Minister van Sociale Zaken aangewezen personen toe te staan, ook na aankomst in de haven, een onderzoek in te stellen naar het aanwezig zijn van ratten aan boord van het schip en hierbij met de bemanning alle hulp te verleenen.1

1 Bh beschikking van den Minister van Sociale Zaken van 5 November 1934 (Ned. Stct. 1934, n°. 214) zijn aangewezen als personen, bedoeld in artikel 3, 2de lid, onder c, van bovengenoemd besluit:

voor de havens van Amsterdam» Rotterdam en Zaandam de directeuren van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdiensten ter plaatse en de door dezen aan te wijzen personen ;

voor de havens van Brouwershaven, Delfzijl, Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Hellevoet sluis, Maassluis, Terneuzen, Vlaardingen, Vlissingen, IJmuiden en Zierikzee de ter plaatse gevestigde géneeskundigen, belast met het gezondheidsonderzoek van uit zee aankomende schepen, en

voor de overige havens den betrokken geneeskundig-inspecteur van de volksgezondheid.

Sluiten