Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

horizon zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 2 zeemijlen (60 in een graad).1

§ 4. Van de vragen, ingevolge Tiet bepaalde in artikel 5 der wet door den inspecteur of den met Tiet gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige te doen aan den gezagvoerder of den geneeskundige van een schip, dat aan een gezondheidsonderzoek moet worden onderworpen.

Art. 5. De vragen, ingevolge het bepaalde in artikel 5 der wet door den inspecteur of den met het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige te doen aan den gezagvoerder van een schip, dat aan een gezondheidsonderzoek moet worden onderworpen, of aan den scheepsgeneeskundige, indien deze aan boord is, worden gedaan volgens het bij dit besluit behoorende Model II.

§ 5. Van het gezondheidsonderzoek.

Art. 6. i. Het gezondheidsonderzoek geschiedt zooveel mogelijk bij daglicht, doch kan desgewenscht tusschen zonsondergang en zonsopkomst geschieden op die schepen, welke naar het oordeel van hem, die het onderzoek moet verrichten, met zoodanige middelen van •verlichting zijn uitgerust, als voor het gezondheidsonderzoek bij kunstlicht noodig zijn.

2. Blijkt na den aan vang van een gezondheidsonderzoek, dat de regelmatige voortzetting en voltooiing er van niet mogelijk is, hetzij, indien het schip tijdens het onderzoek varende is, uit hoofde van scheepvaartbezwaren, hetzij, iodien het onderzoek tusschen zonsondergang en zonsopgang wordt verricht, tengevolge van onvoldoende verlichting, hetzij om andere redenen, dan wordt het gestaakt en zoodra mogelijk voortgezet of herhaald, en eerst daarna de beslissing, bedoeld in artikel 9 der wet, genomen.

3. Het gezondheidsonderzoek van door Onzen Minister van Sociale Zaken aan te wijzen passagiersschepen, die geregeld vastgestelde reizen maken, kan, op verzoek der reederijen, gedurende de reis geschieden door geneeskundigen, daartoe door Ons aangewezen.

1 Het onder a bepaalde is aldus opnieuw vastgesteld bij besluit van 29 Maart 1934, S. 131.

Sluiten