Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Indien een onderzoek van een in het vorig lid bedoeld schip gedurende de reis niet kan worden voltooid of herhaling er van bij aankomst uit zee wenschelijk of noodig is, wordt het door den geneeskundige of den inspecteur voortgezet of herhaald.

5. Aan de in het derde lid bedoelde geneeskundigen kan door Ons mede worden opgedragen, gedurende de reis, zoo noodig en voor zooveel mogelijk, bij voorbaat maatregelen van afzondering en ontsmetting te nemen, als in de artikelen 17 tot 38 van dit besluit zijn voorgeschreven.

6. De aan boord ten uitvoer gelegde maatregelen worden beschouwd als te zijn toegepast krachtens en overeenkomstig het bepaalde in de artikelen, in het vorig lid aangewezen, behoudens goedkeuring van den burgemeester, die krachtens artikel 9 der wet de beslissing over de in het belang der volksgezondheid te nemen maatregelen heeft.

§ 6. Van de voorwaarden, bedoeld in artikel 8 der wet, waaronder de gezagvoerder van een schip, dat aan een gezondheidsonderzoek onderworpen moet worden, passagiers kan ontschepen en lading en poststukken kan lossen, indien hij zich niet wil onderwerpen aan de in of krachtens die wet gegeven voorschriften, en hij weder naar zee wenscht te vertrekken.

Art. 7. 1. Wanneer de gezagvoerder van oen schip, dat aan een gezondheidsonderzoek onderworpen moet worden, zich niet wil onderwerpen aan de in of krachtens de wet gegeven voorschriften en hij weder naar zee wenscht te vertrekken, kan hem worden toegestaan lading en poststukken te lossen, onder de volgende voorwaarden:

1°. afzondering van schip, bemanning en passagiers;

2°. wat pest betreft, voldoening aan het verzoek om inlichting omtrent het voorkomen van ongewone sterfte onder de ratten, en zoo noodig verdelging van de ratten aan boord van het schip;

3°. wat cholera aangaat, ontsmetting van het aan boord voorhanden drinkwater, wanneer dit als verdacht beschouwd wordt, en vervanging door water van goede hoedanigheid.

Sluiten