Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 8. Van de maatregelen, bedoeld in artikel 10 der wet, waaraan het schip, dat aan een gezondheidsonderzoek onderworpen is geweest, zijn lading, daaronder begrepen postpakketten, en zijne opvarenden worden of kunnen worden onderworpen.

Algemeene bepalingen.

Art. 9. Indien een schip, komende uit een besmet verklaard land, landstreek of plaats, blijkens ambtelijke verklaring vóór zijn aankomst in een Nederlandsche haven of op een Nederlandsche reede aan afdoende gezondheidsmaatregelen onderworpen is geweest in een haven van een land, dat tot het Internationaal Sanitair Verdrag is toegetreden, wordt het niet andermaal aan die maatregelen onderworpen, mits zich sedert dien niets heeft voorgedaan, dat de toepassing der hierboven genoemde gezondheidsmaatregelen vereischt en het schip niet andermaal een door Onzen Minister van Sociale Zaken besmet verklaarde haven heeft bezocht. -

Art. 10. 1. Hij, die met de tenuitvoerlegging van de in dit besluit bij de artikelen 17 tot 38 aangewezen maatregelen belast is geweest, geeft van hetgeen door hem ter uitvoering van zijn last is verricht, aan den burgemeester eene schriftelijke verklaring af.

2. Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende Model IV.

Art. 11. Voor de toepassing van dit besluit worden de schepen verdeeld in:

A. besmette schepen;

B. verdachte schepen;

C. onbesmette schepen.

Art. 12. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 der wet wordt bij de toepassing van de in artikel 10 der wet bedoelde maatregelen rekening gehouden met de maatregelen, welke vóór de aankomst van het schip door den scheepsgeneeskundige, indien deze aan boord is, zijn genomen ter vermindering van het gevaar van besmetting., en met de bruikbaarheid van de daartoe gebezigde middelen.

2. Ten aanzien van schepen, die uit een gezondheidsoogpunt bijzonder gevaarlijk geacht moeten worden, hetzij door onhygiënische toestanden, hetzij door een te groot aantal opvarenden, kunnen uitgebreider maatregelen wor-

Sluiten