Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Waardelooze bedvulling en kleedingstukken, lorren, besmette verbandstoffen, papier en andere voorwerpen van weinig waarde worden met goedvinden van den gezagvoerder verbrand. #

Verdere bepalingen.

Van maatregelen tegen pest.

Art. 17. 1. Als een besmet schip wordt beschouwd een schip :

1°. dat één of meer personen ladende aan pest aan boord heeft;

2°. waarop één of meer gevallen van menschenpest zijn voorgekomen meer dan zes dagen na het inschepen;

3°. waarop de aanwezigheid van pestratten is vastgesteld.

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd een schip :

1°. waarop één of meer gevallen van menschenpest zijn voorgekomen in de eerste zes dagen na het inschepen;

2°. waarop een buitengewone sterfte onder de ratten is waargenomen, waarvan de oorzaak niet bekend is.

Een verdacht schip blijft als zoodanig beschouwd tot het oogenblik, waarop het in een goed geoutilleerde haven onderworpen is aan de maatregelen bij dit besluit voorgeschreven.

3. Als een onbesmet schip wordt beschouwd een schip:

dat, hoewel van een besmette haven komende, geen geval van menschen- of rattenpest aan boord heeft gehad op het oogenblik van vertrek uit de besmet verklaarde haven, gedurende de overtocht of bij de aankomst en waarop geen buitengewone sterfte onder de ratten is waargenomen.

Art. 18. Met pest besmette schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. gezondheidsonderzoek;

2°. de opvarenden, die lijden aan pest, worden ontscheept en overgebracht naar de daarvoor aan te wijzen inrichtingen, waar zij worden afgezonderd en verpleegd tot zij geen gevaar

Sluiten