Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het overbrengen van besmetting meer opleveren;

3°. de personen, die met de lijders in aanraking zijn geweest en zij, die als verdacht worden beschouwd, kunnen onderworpen worden aan eene waarneming of toezicht, dan wel aan eene waarneming gevolgd door een toezicht waarbij de geheele duur van deze maatregelen zes maal 24 uur na het oogenblik van aankomst van het schip niet mag overschrijden.

Aan de bemanning kan verboden worden gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik van aankomst van het schip van boord te gaan, behoudens voor zooveel dienstredenen naar het oordeel van den burgemeester het verlaten* van het schip eischen;

4°. fret vuile linnen, de benoodigdheden voor dagelijksch gebruik en die voorwerpen van bemanning en passagiers, welke als besmet beschouwd worden, moeten gereinigd of zoo noodig ontsmet worden;

5°. de gedeelten van het schip, welke bewoond zijn geweest door pestlijders of welke om andere redenen als besmet beschouwd worden, moeten gereinigd of zoo noodig ontsmet worden;

6°. het schip wordt zoo spoedig mogelijk van ratten gezuiverd, hetzij vóór, hetzij na de lossing, met vermijding, zooveel mogelijk, van het beschadigen der goederen, van het metaalwerk en van de machines. De bewerking moet zoo spoedig en snel mogelijk verricht worden en mag niet langer dan 24 uur duren.

Een schip in ballast wordt zoodra en zoo snel mogelijk, doch in elk geval vóór het innemen van lading, van ratten gezuiverd. De bewerking mag niet langer dan 24 uur duren.

Indien éen ontratting is geschied door midde l van blauwzuurgas kan het verblijf of het slapen aan boord gedurende 6 uur na verloop van den termijn van 24 uur worden verboden. Lossen en laden is gedurende bedoelde 6 uur toegestaan.

Indien een schip slechts een gedeelte der lading moet lossen en een volledige ontratting niet mogelijk is, kan het schip bedoeld gedeelte lossen onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 16. De kabels van het schip worden onmiddellijk na aankomst van zoodanige inrichtingen voorzien, dat geen ratten zich langs die kabels

Sluiten