Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder A van dit artikel toegepast, voor zoover deze nog niet werden genomen.

Van maatregelen tegen cholera.

Art. 22. 1. Als een besmet schip wordt beschouwd een schip:

1°. dat één of meer personen lijdende aan cholera aan boord heeft;

2°. waarop één of meer gevallen van cholera in de laatste vijf dagen zijn voorgekomen.

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd een schip waarop één of meer gevallen van cholera zijn voorgekomen op het oogenblik van of sedert het vertrek uit een wegens cholera besmett verklaarde haven, doch geen nieuw geval is voorgekomen in de laatste vijf dagen vóór den dag van aankomst.

Een verdacht schip blijft als zoodanig beschouwd tot het oogenblik, waarop het onderworpen is geworden aan de maatregelen bij dit besluit voorgeschreven.

3. Als een onbesmet schip wordt beschouwd een schip, dat, hoewel van een besmet verklaarde haven komende of personen aan boord hebbende afkomstig uit een besmet verklaard land, landstreek of plaats, geen geval van cholera aan boord heeft gehad op het oogenblik van of sedert het vertrek uit de laatstelijk aangedane haven dan wel bij aankomst, noch gedurende de laatste vijf dagen vóór den dag van aankomst.

De personen waarbij klinische verschijnselen van cholera worden waargenomen, doch bij wie geen choleravibrionen worden aangetroffen of bij wie vibrionen zijn gevonden, die afwijkingen vertoonen van choleravibrionen, zijn onderworpen aan alle maatregelen tegen cholera voorgeschreven. Wanneer bij of na aankomst van het schip choleravibrionendragers ontdekt worden zijn deze onderworpen aan de bepalingen vervat in artikel 8 van Ons besluit van den lsten October 1929 (Staatsblad n°. 448), ter uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet (,Staatsblad 1928, n°. 265).

Art. 23. Met cholera besmette schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de volgende maatregelen onderworpen :

Sluiten