Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd een schip:

1°. dat geen personen lijdende aan gele koorts aan boord hebbende, minder dan zes dagen geleden is vertrokken uit een met gele koorts besmet verklaarde haven, of uit een haven die niet besmet is verklaard, doch nauwe verbindingen onderhoudt met streken, waar de gele koorts endemisch heerscht;

2°. dat, hoewel meer dan zes dagen doch minder dan 30 dagen geleden uit een met gele koorts besmet verklaarde haven vertrokken, verdacht wordt Stegomyia-muggen (Aedes Egypti) aan boord te hebben afkomstig van bedoelde haven.

3. Als een onbesmet schip wordt beschouwd een schip, dat geen personen lijdende aan gele koorts aan boord heeft, meer dan zes dagen geleden uit een wegens gele koorts besmet verklaarde haven is vertrokken, en niet verdacht wordt Stegomyia-muggen aan boord te hebben of dat:

a. een bewijs kan overleggen, dat het schip in de wegens gele koorts besmet verklaarde haven op niet minder dan 200 meter van den bewoonden wal voor anker is gebleven;

b. een bewijs kan overleggen, dat het schip op het oogenblik van vertrek van muggen gezuiverd is.

Art. 28. Met gele koorts besmette schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. gezondheidsonderzoek;

2°. de zieken worden ontscheept en degenen, die langer dan vijf dagen ziek zijn, zoodanig geïsoleerd, dat besmetting op anderen door middel van muggen wordt voorkomen;

3°. de bemanning en de passagiers worden onderworpen aan eene waarneming of aan een toezicht van ten hoogste zes maal 24 uur na het oogenblik van het verlaten van het schip;

4°. het schip wordt zoo mogelijk op niet minder dan 200 Meter van den bewoonden wal voor anker gelegd;

5°. het schip wordt, zoo mogelijk vóór de lossing, van muggen en larven gezuiverd. Geschiedt de zuivering van muggen en larven na de lossing dan wordt het personeel, dat deelge*

Sluiten