Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twaalf dagen sedert dit vertrek zijn verloopen.

Art. 32. Met vlektyphus besmette schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. gezondheidsonderzoek;

2°. opvarenden, die lijden aan vlektyphus, worden ontscheept en overgebracht naar de daarvoor aan te wijzen inrichtingen, waar zij worden afgezonderd, gereinigd en verpleegd tot zij geen gevaar voor het overbrengen van besmetting meer opleveren;

3°. indien andere opvarenden verdacht worden met luizen verontreinigd te zijn, dan wel aan besmetting te hebben blootgestaan, worden zij eveneens gereinigd en kunnen zij onderworpen worden aan een toezicht, waarvan de duur dadelijk moet worden vastgesteld, doch welke niet meer mag bedragen dan twaalf maal 24 uur na het oogenblik der reiniging;

4°. het vuile linnen, de benoodigdheden voor dagelijksch gebruik en die voorwerpen, welke als verontreinigd te beschouwen zijn, worden gereinigd;

5°. de gedeelten van het schip, welke bewoond zijn geweest door lijders aan vlektyphus of welke om andere redenen als besmet zijn te beschouwen, worden gereinigd.

Art. 33. Van vlektyphus verdachte schepen kunnen behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onderworpen worden aan de maatregelen genoemd in artikel 32 onder 1°., 3°., 4°. en 5°.

Art. 34. 1. Onbesmette schepen worden zonder gezondheidsonderzoek tot het vrije verkeer toegelaten.

2. De burgemeester der gemeente kan, tot het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder eede en schriftelijk, door den scheepsgeneeskundige, of, bij ontstentenis van dezen, door den gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het schip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde landen, landstreken of plaatsen geen geval van vlektyphus aan boord is waargenomen.

Van maatregelen tegen pokken.

Art. 35. 1. Als een besmet schip wordt beschouwd een schip:

Sluiten