Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. dat één of meer personen lijdende aan pokken aan boord heeft;

2°. waarop één of meer gevallen van pokken in de laatste veertien dagen zijn voorgekomen.

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd een schip waarop één of meer gevallen van pokken zijn voorgekomen meer dan veertien dagen voor het oogenblik van aankomst of wanneer sedert het vertrek uit een wegens pokken besmet verklaarde haven nog geen veertien dagen verloopen zijn.

3. Als een onbesmet schip wordt beschouwd een schip, dat geen geval van pokken aan boord heeft, noch heeft gehad op het oogenblik van of sedert het vertrek uit een wegens pokken besmet verklaarde haven en meer dan veertien dagen sedert dit vertrek zijn verloopen.

Art. 36. Met pokken besmette schepen worden, behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit, aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. gezondheidsonderzoek;

2°. opvarenden, die lijden aan pokken, worden ontscheept en overgebracht naar de daarvoor aan te wijzen inrichtingen, waar zij worden afgezonderd en verpleegd, tot zij geen gevaar voor het overbrengen van besmetting meer opleveren;

3°. overige opvarenden, die aan boord besmet kunnen zijn en die volgens bet oordeel van den burgemeester niet voldoende tegen pokken beschermd zijn door een kort geleden ondergane vaccinatie, of aan pokken geleden hebben, kunnen onderworpen worden aan eene vaccinatie of aan een toezicht, dan wel aan eene vaccinatie gevolgd door een toezicht, waarvan de duur dadelijk moet worden vastgesteld, dooh welke niet meer mag bedragen dan veertien maal 24 uur na het oogenblik van de aankomst van het schip;

4°. het vuile linnen, de benoodigdheden voor dagelijksch gebruik en die voorwerpen, welke als besmet te beschouwen zijn, worden ontsmet;

5°. de gedeelten van het schip, welke bewoond zijn geweest door pokkenlijders of welke om andere redenen als besmet worden beschouwd, worden ontsmet.

Art. 37. Van pokken verdachte schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen

Sluiten