Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onderworpen aan den maatregel bedoeld onder 1°., en kunnen onderworpen worden aan de maatregelen, bedoeld onder 3°., 4°. en 5°. van artikel 36.

Art. 38. 1. Onbesmette schepen worden zonder gezondheidsonderzoek tot het vrije verkeer toegelaten.

2. De burgemeester der gemeente kan, tot het schip vertrekt, eisehen, dat voor hem, onder eede en schriftelijk, door den scheepsgeneeskundige, of, bij ontstentenis van dezen, door den gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het schip sedert zijn vertrek uit de besmet verklaarde a ï 'en, landstreken of plaatsen geen geval van pokken aan boord is waargenomen.

§ 9. Van de periodieke verdelging van ratten, bedoeld in art. 11 der wei, aan boord van schepen, liggende binnen het Rijk in Europa, ook al zijn deze niet aan een gezondheidsonderzoek onderworpen geweest.

Art. 39. 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 17, 18, 19 en 20 van dit besluit worden aan maatregelen tot verdelging van ratten en vlooien onderworpen alle schepen — behalve die voor de nationale kustvaart bestemd —, liggende binnen het Rijk in Europa, tenzij uit een ingesteld onderzoek blijkt, dat de aan boord zich bevindende rattenbevolking gering is te achten.

2. Verdelging van ratten heeft evenmin plaats wanneer uit een ambtelijke verklaring, afgegeven overeenkomstig artikel 28 van het Internationaal Sanitair Verdrag, blijkt, dat het schip binnen de voorafgaande zes maanden van ratten gezuiverd is of vrijgesteld werd van ontratting, dan wel dat het schip binnen een maand na afloop der zes maanden de haven, waar het thuisbehoort, kan bereiken.

De burgemeester der gemeente kan in het laatste geval van den gezagvoerder een verklaring eisehen, waaruit blijkt in welke haven het schip thuisbehoort en waarin bevestigd wordt het voornemen van den gezagvoerder om zich binnen een maand daarheen te begeven, ten einde het schip te doen ontratten.

3. De burgemeester der gemeente is bevoegd,

Sluiten