Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook wanneer de in lid 2 genoemde ambtelijke verklaring aanwezig is, een onderzoek te doen instellen als bedoeld in het tweede lid van artikel 3, onder c, wanneer er redenen zijn, die doen vermoeden, dat er eene buitengewone sterfte, waarvan de oorzaak niet bekend is, onder de ratten voorkomt. De gezagvoerder is verplicht met de bemanning alle hulp bij het onderzoek te verleenen.

Worden bij dit onderzoek één of meer ratten gevonden, die bij bacteriologisch onderzoek met pest besmet blijken te zijn, of wordt onder de ratten eene buitengewone sterfte waargenomen, dan worden de maatregelen toegepast vermeld in artikel 21 van dit besluit onder A. of B.

4. De termijn, waarin de maatregelen tot verdelging van de ratten voltooid moeten zijn, bedraagt niet meer dan 24 uur.

Indien een ontratting is geschied door middel van blauwzuurgas kan het verblijf of het slapen aan boord gedurende 6 uur na verloop van den termijn van 24 uur worden verboden. Lossen en laden is gedurende bedoelde 6 uur toegestaan.

5. De burgemeester of de door hem aangewezen geneeskundige geeft van de uitvoering der maatregelen of van het ingestelde onderzoek eene schriftelijke verklaring af volgens het bij dit besluit behoorende Model V.

§ 10. Van de afgifte en den vorm der verklaringen, door den burgemeester af te geven ingevolge artikel 12 der wet.

Art. 40. De burgemeester geeft onverminderd het bepaalde in artikel 39 op hun verzoek, de volgende verklaringen af:

A. Aan de eigenaars van lading of van andere goederen, of aan hunne vertegenwoordigers, eene schriftelijke verklaring omtrent de maatregelen, waaraan die lading of die andere goederen onderworpen zijn geweest.

Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende Model VI.

B. Aan den gezagvoerder, den reeder of diens vertegenwoordiger, eene schriftelijke verklaring omtrent de maatregelen, waaraan het schip, zijne lading en zijne opvarenden onderworpen zijn geweest.

Sluiten