Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Have you sicks on board with symtoms of pest ?

Avez-vous des malades a bord avec des symptomes de peste ? Haben Sie Kranken an Bord mit Ersoheinungen von Pest ?

6. Waren gedurende de reis zieken aan boord als bedoeld in vraag 5 of zijn zulke personen overleden ? Had you sicks on board with symptoms of pest during journey and how many of this persons died ?

Y-avaient-ils des malades a bord avec des symptomes de peste pendant le voyage et combien de cettes personnes sont morts ?

Haben Sie wahrend der Fahrt Kranken an Bord gehabt mit Ersoheinungen von Pest und wieviel sind gestorben ?

7. Hebt gij veel ratten aan boord ? Is gedurende de reis eene buitengewone sterfte onder de ratten waargenomen ?

Have you many rats on board ? Was under same an uncommon mortality stated ?

Y-a-t-il beaucoup de rats a bord ï A-t-on constate une mortalité insolite parmi ces rongeurs ?

Sind viele Ratten an Bord ?

Ist eine grosse Mortalitat unter diesen Tieren festgestellt worden ?

8. Zijn de kabels van het schip gedurende het verblijf in de met pest besmet verklaarde havens |steeds voorzien geweest van zoodanige inrichtingen, dat geen ratten zich langs die kabels naar het schip konden begeven ?

Have the lines of the ship, staying in a with plague infected port, always been guarded with any apparatus to prevent the ingress of rats to the ship ?

Est-ce-que pendant tout le temps que le navire est resté dans un port déclaré infecté, les cables ont-été pourvus d’appareils pour empêcher que les rats puissent gagner le navire le long de ces cables ?

Sind die Kabel des Schiffes, wahrend dessen Aufenthalt in einem | mit Pest infectierten Hafen immer von zweckmasigen Einrichtungen versehen gewesen, um zu verhüten dasz die Ratten den Ka- j

Sluiten